Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid:

Enkel deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel voorafgaandelijk schriftelijk worden overeengekomen.

2. Offerte:

De offertes zijn vrijblijvend vanwege De Vennootschap. De aanbiedingen die in rekening worden gebracht, zijn deze die geldig zijn op het ogenblik van plaatsing en/of levering, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. De aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt en/of omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing van de goederen bemoeilijken.

Een offerte is geldig gedurende 30 kalenderdagen, behoudens indien anders vermeld. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte, zijn de prijzen vermeld in een offerte steeds exclusief BTW, exclusief in- en uitvoerrechten en exclusief andere heffingen of belastingen. Indien een prijs alsnog inclusief BTW, in- en uitvoerrechten en/of andere heffingen of belastingen wordt vermeld, behoudt De Vennootschap zich het recht voor elke verhoging van deze elementen of elke invoering van een nieuwe heffing en/of last door te rekenen aan de klant.

3. Order:

Een order is bindend voor de klant, doch verbindt De Vennootschap slechts na schriftelijke bevestiging.

Indien de klant een bestelling annuleert, of wanneer de klant eender welke verbintenis niet naleeft, is hij een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de verkoopprijs met een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht voor De Vennootschap om een hogere schadevergoeding te vragen indien een hogere schade kan worden aangetoond.

Orders, overgemaakt aan tussenpersonen, zijn slechts geldig en bindend na schriftelijke orderbevestiging vanwege De Vennootschap.

4. Levering:

Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in het plaatselijk magazijn van De Vennootschap – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald. De levering geschiedt op het ogenblik dat de goederen het plaatselijke magazijn – waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of de goederen werden opgehaald – van De Vennootschap verlaten. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de klant, ook wanneer franco wordt geleverd.

Indien de levering/werkzaamheid op verplaatsing plaatsvindt, bij de klant, zal de klant de nodige schikkingen treffen opdat de monteur/leverancier zo dicht mogelijk bij de leveringsplaats/montageplaats kan komen met een vracht- of bestelwagen.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

De klant is verplicht om de door De Vennootschap geleverde goederen en diensten in ontvangst te nemen. Indien er herstellingen dienen te gebeuren aan het voertuig van de klant, zal de klant binnen de 24 uur na het beëindigen van de werken het voertuig afhalen. Ingeval van niet afhaling van het voertuig binnen de 24 uur, kan een vergoeding van 20,00 EUR per dag geëist worden, zonder dat De Vennootschap enige verantwoordelijkheid voor bewaking aanvaardt, dit onverminderd het recht van De Vennootschap haar hogere schade te bewijzen.

De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn niet bindend. De Vennootschap tracht deze te respecteren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies ontstaan door een vertraging in de opgegeven termijn of laattijdige levering. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

Het risico gaat over op de klant vanaf het sluiten van de overeenkomst dan wel vanaf het ogenblik dat de klant zijn voertuig in bewaring geeft aan De Vennootschap.

De in de werkplaats van De Vennootschap gestationeerde voertuigen zijn niet verzekerd tegen diefstal, brand of schade. De voertuigen die De Vennootschap worden toevertrouwd, zijn gedekt door de verzekeringen die de klant heeft afgesloten. Deze voertuigen worden bovendien gereden onder verantwoordelijkheid van de klant.

5. Bezwaar en aansprakelijkheid:

De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

De klant dient de gebruikte goederen en het uitgevoerde werk zorgvuldig na te zien, hetzij persoonlijk, hetzij door zijn verantwoordelijke of aangestelde, en dit vooraleer het voertuig de werkplaats van De vennootschap verlaat, dan wel vooraleer de monteur de plaats waar de werkzaamheden werden uitgevoerd verlaat. De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen ofwel uitdrukkelijk op de werkbon te worden vermeld, ofwel uiterlijk binnen de 48 uur na de levering per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan De Vennootschap, bij gebreke waaraan De Vennootschap elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

Zowel in geval van zichtbare als van verborgen gebreken, is de aansprakelijkheid van De Vennootschap in alle gevallen beperkt tot de kostprijs van het geleverde goed, eventueel vermeerderd met de arbeidslonen nodig voor de plaatsing, met uitsluiting van iedere andere vergoeding zoals genotsverlies, winstderving of gevolgschade (onder meer – zonder hiertoe beperkt te zijn: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, schade aan derden).

Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

5.1. ZICHTBARE GEBREKEN

Alle goederen en de uitgevoerde werken dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de klant. De klant verbindt er zich toe om zijn voertuig bij afhaling tevens te controleren op eventuele schade die ontstaan is tijdens het verblijf in de werkplaats van De Vennootschap en/of ten gevolge van de uitvoering van de werken. Eventuele opmerkingen, schade of zichtbare gebreken dienen op gedetailleerde wijze op de afleveringsnota te worden vermeld, bij gebreke waaraan De Vennootschap elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen en partijen het erover eens zijn dat het geleverde materiaal en de plaatsing ervan geen zichtbaar gebrek hebben. Het gebruik van de geleverde goederen of diensten door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

5.2. VERBORGEN GEBREKEN

Eventuele verborgen gebreken dienen door de klant, op straffe van verval, per aangetekend schrijven door de klant aan De Vennootschap te worden gemeld binnen 2 maanden na de ontdekking ven het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van De Vennootschap, zal de klant de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van De Vennootschap zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van De Vennootschap is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van de koper, of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is.

6. Prijs:

De Vennootschap behoudt zich het recht om de prijzen (van levering, werken en transport) op evenredige wijze aan te passen, indien de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen of andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, wijzigingen ondergaan.

7. Betaling:

De facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar aan De Vennootschap, tenzij anders wordt bedongen. De klant erkent het recht van De Vennootschap om de wagen enkel af te leveren na uitvoering van de betaling die verschuldigd is voor de levering en de uitgevoerde werken.

a) In geval van consumenten:

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt er door De Vennootschap een kosteloze eerste herinnering verstuurd. Bij niet-betaling na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van deze herinnering zal het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met de wettelijke interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, te rekenen tot de dag van gehele betaling van het factuurbedrag. Bovendien zal het openstaande saldo verhoogd worden met een forfaitair bedrag, zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 5.201 BW, samengesteld als volgt:

Bedragen desgevallend te indexeren conform art 15, §4 van de Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht. Dit forfaitair bedrag is exclusief de gebeurlijk in het kader van een gerechtelijke invordering uitgestelde invorderings-, gerechts- en/of uitvoeringskosten.

In geval De Vennootschap een contractuele verplichting niet nakomt, dient de consument die nakoming van de verplichting wenst De Vennootschap in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling moet binnen de 30 kalenderdagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden op een duurzame drager. Wanneer De Vennootschap de tekortkoming niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 30 kalenderdagen heeft de consument recht op een forfaitair bedrag. Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt zij 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 10,00 EUR en een maximum van 50,00 EUR. Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitair bedrag 20,00 EUR. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting De Vennootschap het recht de dienstverlening op te schorten.

b) in geval van ondernemingen:

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlsintresten van 1% per begonnen maand, te rekenen vanaf de dag na de vervaldag tot de dag van gehele betaling van het factuurbedrag.

Bovendien zal het openstaande saldo verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15% van het openstaande saldo met een minimum van 65,00 EUR zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder inbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 5.201 BW. Dit onverminderd het recht van De Vennootschap om zich de werkelijk geleden schade te laten vergoeden, indien deze hoger blijkt te zijn.

Dit bedrag is exclusief de gebeurlijk in het kader van een gerechtelijke invordering uitgestelde invorderings-, gerechts- en/of uitvoeringskosten. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting De Vennootschap het recht de dienstverlening op te schorten.

Het protesteren van een factuur dient duidelijk gemotiveerd en per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 10 werkdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn worden er geen klachten meer aanvaard, en wordt de niet (tijdig) geprotesteerde factuur als aanvaard en bindend tussen de partijen beschouwd.

Bij wanbetaling of ingeval het vertrouwen van De Vennootschap in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt wegens aanwijsbare negatieve gebeurtenissen (bv. uitgifte van een ongedekte cheque, in gebreke blijven betalingen te verrichten, …) of in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, kan De Vennootschap de uitvoering van elke overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling opschorten, en de betaling van alle openstaande bedragen opeisen, ook indien die nog niet vervallen waren.

Bij handelstransactie tussen ondernemingen kan een betalingstermijn van maximum 60 kalenderdagen worden overeenkomen. Langere termijnen zijn nietig en worden automatisch gereduceerd naar 30 kalenderdagen.

Indien geen termijn wordt overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 30 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de factuur.

Een termijn voor verificatie van de levering is altijd in de betaaltermijn inbegrepen.

Indien de verzekeringsmaatschappij van de klant de factuur van De Vennootschap ten laste neemt, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de rechtstreekse betaling van de factuur door de verzekeringsmaatschappij aan De Vennootschap. De klant bevestigt dat, bij gebreke aan (volledige) betaling van de factuur van De Vennootschap door zijn verzekeringsmaatschappij, hij zelf op eerste verzoek van De Vennootschap tot integrale betaling van de factuur zal overgaan.

8. Garanties:

De Vennootschap verleent een levenslange (= gemiddelde levensduur van een ruit in het voertuig in kwestie) garantie op de door haar of door haar aangestelde uitgevoerde ruitvervangingen, met inbegrip van levering en plaatsing van de ruit en behoudens de toepassing van de bepalingen inzake de Wet Consumentkoop. Deze garantie wordt enkel verleend na voorlegging van de factuur en/of de ondertekende originele werkbon met betrekking tot de oorspronkelijk uitgevoerde werkzaamheden en indien het gebrek door De Vennootschap wordt vastgesteld en hersteld zal worden.

Indien de beschadiging van de ruit voldoet aan de in de sector gekende GEPVP- herstellingscriteria voor herstelling gelaagde voorruit (zie website www.autoglassclinic.be), herstelt De Vennootschap de inslag door middel van het gangbare reparatiesysteem. Voldoet de inslag niet aan de GEPVP-herstellingscriteria, dient De Vennootschap de klant nadrukkelijk op de hoogte te stellen dat een herstelling geen duurzaam resultaat garandeert en dat de klant op eigen risico ervoor kiest de inslag te laten repareren.

Op een herstelling wordt een levenslange (= gemiddelde levensduur van een ruit in het voertuig in kwestie) garantie verleend, behoudens de toepassing van de bepalingen inzake de Wet Consumentenkoop. Indien de voorruit binnen het jaar na reparatie, vanuit de herstelde inslag en zonder externe oorzaak opnieuw verschijnt of verder scheurt, verbindt De Vennootschap zich ertoe hetzij op haar kosten een nieuwe herstelling uit te voeren, hetzij, indien nodig, de ruit in zijn geheel te vervangen, waarbij de kosten voor de oorspronkelijke herstelling, zoals die blijken uit de voorgelegde factuur, integraal in mindering gebracht worden van de totale kosten voor het vervangen van de ruit, indien deze vervanging werd uitgevoerd door De Vennootschap. Deze garantie wordt enkel verleend na voorlegging van de factuur en/of de ondertekende originele werkbon met betrekking tot de oorspronkelijk uitgevoerde werkzaamheden en indien het gebrek door De Vennootschap wordt vastgesteld en hersteld zal worden.

Behalve in de hypothese van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van De Vennootschap wegens verborgen gebreken beperkt tot een periode van twee jaren na de levering/plaatsing van de goederen. Dit is onder meer het geval bij de levering van ruiten, de enkele plaatsing van ruiten, het demonteren en hermonteren van ruiten, op maat gemaakte ruiten en het tinten van ruiten. Deze garantie wordt enkel verleend indien het gebrek door De Vennootschap vastgesteld en zelf hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur van de oorspronkelijke levering/uitvoering van de werken.

Elke aansprakelijkheid van De Vennootschap is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de klant of enige derde. De Vennootschap is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage, een toepassing en/of gebruik van de geleverde/herstelde goederen die niet in overeenstemming is met de regels van de kunst, of niet voldoet aan de gebruiks-/plaatsing-/reinigings- of onderhoudsvoorschriften.

De Vennootschap zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor welk probleem of welke schade dan ook die zich voordoet tijdens de levering of installatie, wanneer blijkt dat De Vennootschap onvoldoende of verkeerdelijk werd geïnformeerd door de klant.

9. Eigendomsoverdracht:

De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs en dit ongeacht de leveringsdatum van de goederen. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de klant er niet toe gerechtigd de betrokken goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om het wettelijk eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10. Nietigheid – Geen stilzwijgende verzaking:

De nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zal de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Het eventuele stilzwijgen van De Vennootschap in geval de klant één of meerdere van zijn verplichtingen niet naleeft, kan nooit worden aanzien als een kwijtschelding van deze verplichting of als een verzaking aan haar recht om de naleving van deze verplichting te eisen

11. Overmacht

Indien De Vennootschap ten gevolge van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, … e.d.) niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst tijdig of zelfs helemaal uit te voeren, behoudt De Vennootschap zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten zolang de overmacht duurt, of zelfs te beëindigen indien uitvoering van de overeenkomst (normaal, menselijk of redelijk) onmogelijk is geworden. Hiervoor kan geen schadevergoeding worden geëist.

12. Persoonsgegevens

In het kader van de samenwerking kan De Vennootschap persoonsgegevens verkrijgen van de klant. De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de zogenaamde “GDPR”, en alle wijzigingen hiervan. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van contact met de klant, met het oog op de opvolging van de contractuele verplichtingen van de klant en om verdere samenwerkingen met De Vennootschap te overwegen. Voor dezelfde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden gedeeld met verwante vennootschappen van De Vennootschap. Deze verwante vennootschappen kunnen gelegen zijn buiten de Europese Economische Ruimte, in landen die geen bescherming van persoonsgegevens bieden van een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau van bescherming naar Belgisch recht. In een dergelijk scenario, zal De Vennootschap ervoor zorgen dat voldoende waarborgen worden ingevoerd om de persoonsgegevens van de klant te beschermen, door middel van alle gepaste middelen. De klant erkent dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op De Vennootschap kan worden verhaald. De klant heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens en deze te laten corrigeren in het geval van onjuistheden. Dit recht kan worden uitgeoefend door een gedateerde en ondertekende brief te richten aan De Vennootschap, per gewone post naar het adres: 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 12 of per e-mail: info@autoglassclinic.be.

13. Bevoegde rechtbank – Wetgeving

In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van De Vennootschap bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten.

Anderstalige algemene contractvoorwaarden zijn enkel gegeven ter informatie. De taal van het taalgebied van De Vennootschap alleen geldt in rechte.

Autoglass Clinic NV

Gouverneur Roppesingel 12

3500 Hasselt

BTW 0442 459 263

Cary Autoglass NV

Gouverneur Roppesingel 12

3500 Hasselt

BTW 0845 791 005

Versie 09/01/2024